Wypadek w pracy w Niemczech i świadczenia socjalne

Komu przysługują świadczenia ubezpieczeniowe po wypadku w pracy? Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby pracujące, które uległy wypadkowi podczas pracy? W jaki sposób ubiegać się o takie świadczenia?

Świadczenia związane z wypadkiem w pracy należą się nie tylko osobom pracującym na umowie o pracę, ale też osobom faktycznie pracującym jako pracownicy (warto zapoznać się z pojęciem Scheinselbständigkeit, czyli ukrytym statusem pracowniczym).

Ale to nie koniec. W Niemczech wiele grup podlega ubezpieczeniu od wypadków w pracy lub w podobnych okolicznościach:

 • osoby w trakcie regularnej edukacji (również dzieci i studenci)
 • osoby podlegające badaniom obowiązkowym
 • osoby niepełnosprawne pracujące w warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami (Werkstätten für Menschen mit Behinderung)
 • osoby pracujące w rolnictwie
 • osoby pracujące w rybołówstwie
 • osoby pracujące jako wolontariusze z odpowiednim przyzwoleniem publicznym lub w uznanych organizacjach, także religijnych (np. Freiwilligendienst, Caritas)
 • osoby pomagające w nagłych wypadkach
 • dawcy krwi i organów
 • osoby mogące ulec obrażeniom w pościgu lub podczas akcji podejmowanych w związku z przestępstwami
 • lekarze pogotowia w pracy na dyżurze (Notarzt)
 • osoby w drodze na spotkania w Bundesagentur für Arbeit lub Jobcenter (urząd pracy) lub na szkolenia przez nie organizowane 
 • osoby podczas rehabilitacji lub w drodze na terminy, które są związane ze świadczeniami niemieckiej kasy chorych lub niemieckiej kasy emerytalnej (Krankenkasse, Rentenversicherung)

Wszystkie te osoby są ubezpieczone od wypadków w pracy i podczas bezpośredniej drogi do pracy i z powrotem.

Co to jest wypadek w pracy?

Jako że świadczenia z ubezpieczenia od wypadków w pracy są najbardziej atrakcyjne finansowo w całym systemie prawa socjalnego w Niemczech, definicja wypadku w pracy jest bardzo wąska. 

Wypadkiem w pracy są z zasady krótkie zdarzenia działające na człowieka z zewnątrz i powodujące szkody zdrowotne lub śmierć.

Wypadek taki musi mieć miejsce w ramach czynności związanych z obowiązkami pracownika i wynikających z umowy o pracę. Wystarczy więc, że pracownik zajmował się będzie przez krótką chwilę podczas pracy czymś innym i dojdzie przy tym do wypadku, aby kasa nie chciała wypłacić świadczeń. 

Podczas pracy

Wypadkami w pracy mogą być katastrofy naturalne, katastrofy budowlane, zamachy – pod warunkiem, że pracownik nie uległby wypadkowi, gdyby nie był w pracy. Podobnie rzecz ma się z przestępstwami (napadami, rabunkami itd.), które są uznawane za skutki wypadków w pracy w Niemczech, jeśli dochodzi do nich podczas pracy.

Oczywiście najczęściej zdarzają się zwyczajne codzienne sytuacje, takie jak: potknięcia, poślizgi, urazy, które uznawane są za wypadki w pracy, jeśli powstały podczas wykonywania pracy lub czynności prowadzących do wykonywania pracy. Czyli zasadniczo nie podczas przerw w pracy. 

Choć i tu są wyjątki. Zasadniczo wypadki podczas przerw, także na posiłki, nie są wypadkami w pracy, chyba że chodzi o obrażenia powstałe w wyniku oddziaływań wynikłych ze sfery zakładowej. Wypadki typu: zawalenie się rusztowania, na którym pracownik przebywa podczas przerwy, eksplozja w zakładzie czy pożar w stołówce, nawet jeśli mają miejsce w przerwach od pracy, są uznawane za wypadki w pracy.

Istotnym wyjątkiem jest wypadek kierowcy ciężarówki podczas gotowania – tu istotne są nietypowe warunki pracy kierowców TIR-ów. Taki wypadek też należy uznać za wypadek w pracy. 

Kolejnym wyjątkiem, jeśli chodzi o wypadki w pracy, jest bezpośredni wpływ warunków pracy na dojście do wypadku, np.: temperatura w pracy, utrzymanie siły do dalszego wykonywania pracy przed nagłymi, niespodziewanymi nadgodzinami.

W drodze do pracy

Istotną grupą są wypadki w drodze do pracy, które są traktowane w Niemczech jak wypadki w pracy. Ważne jest przy tym, że wypadek miał miejsce w bezpośredniej drodze z domu/miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem. Można zjechać z tej drogi – na tym odcinku pracownik nie jest ubezpieczony – ale jeśli nastąpi powrót na bezpośrednią drogę do domu/pracy, wtedy ubezpieczenie znowu się uaktywnia, chyba że przerwa w drodze trwała więcej niż 2 godziny.

Za wypadek w pracy należy także uznać wypadek w drodze do zakładowych automatów z napojami, przekąskami, do stołówek, a także podczas czekania w gotowości do pracy, z wyjątkiem wypadków wynikłych z wykonywania czynności niesłużących bezpośredniemu wykonywaniu pracy.

W pracy nieco prywatnie

Wypadki podczas imprez firmowych lub zakładowych – również w dni wolne od pracy – mogą być w Niemczech uznane za wypadki w pracy, jeśli: 

 • ich celem jest zacieśnianie więzi między kierownictwem a pracownikami, jak i wyłącznie między pracownikami, 
 • imprezę organizowało kierownictwo lub oddelegowane przez kierownictwo  osoby, 
 • wszyscy pracownicy firmy/zakładu/działu, itd. zostali zaproszeni; należy pamiętać o kwestii nietrzeźwości i wpływu alkoholu, ale to objaśniam dalej.

Wypadki podczas świadczenia przysług prywatnego charakteru dla przełożonych – niewynikających z obowiązków pracownika – są w Niemczech uznawane za wypadki w pracy, inaczej niż takie same przysługi dla koleżanek lub kolegów z pracy.

Doznanie obrażeń w wyniku kłótni lub bójki w pracy może być w Niemczech uznane za wypadek w pracy, jeśli wynika z okoliczności pracy (np. wymiana zdań z powodu spóźniania się, kłótnia o konkretne miejsce pracy lub narzędzia).

Zdrowie a wypadki

Wypadki przy okazji szczepień koniecznych według niemieckich przepisów do wykonywania danej pracy bądź wypadki w drodze do lekarza, lekarza zakładowego lub apteki, aby kontynuować pracę lub ją podjąć, są w Niemczech uznawane za wypadki w pracy.

Infekcje w miejscu pracy – o ile nie stanowią chorób wywołanych przez pracę (Berufskrankheit) – również uznawane są w Niemczech za wypadki w pracy. 

Jednak w czasach pandemii stwierdzenie, że do zakażenia doszło właśnie w miejscu pracy, a nie poza nim, może okazać się niemożliwe. 

Wypadki z powodów takich jak: osłabnięcie, atak padaczki, zemdlenie nie są według niemieckiego prawa wypadkami w pracy, chyba że dojdzie do obrażeń, do jakich nie doszłoby w sferze życia prywatnego, poza pracą. I tak spadnięcie z drabiny, wpadnięcie do maszyny w zakładzie czy fabryce, wypadek samochodowy w wyniku zasłabnięcia bądź omdlenia – to są wypadki w pracy; uderzenie się o zwykły mebel codziennego użytku w wyniku zasłabnięcia – nie jest wypadkiem w pracy.

Jeśli do wypadku dojdzie z powodu przemęczenia pracą, np. w wyniku długości godzin pracy danego dnia, nocnej zmiany, po siedmiogodzinnej jeździe aż do 22:00, a nie ze sfery prywatnej (np. impreza dzień wcześniej), to może być on uznany według niemieckiego prawa za wypadek w pracy.

To nie są wypadki podczas pracy

Istnieje mnóstwo zdarzeń, które mają miejsce w godzinach pracy, ale jednak nie mogą zostać uznane za wypadki, gdyż, jak pisałem powyżej, nie spełniają przesłanek wypadku w pracy. I tak wypadek podczas załatwiania zaświadczeń z pracy niepotrzebnych do pracy, a potrzebnych do prywatnych spraw pracownika (np. zaświadczenie z kadr dotyczące Kindergeld) nie są wypadkami w pracy w Niemczech.

Wypadki podczas palenia papierosów i drogi na przerwy na papierosy generalnie nie są według niemieckiego prawa wypadkami w pracy.

Bycie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających może wykluczać związek przyczynowo-skutkowy między wykonywaną pracą a wypadkiem, jeśli mają przy tym miejsce widoczne oznaki nietrzeźwości (np. powtarzające się zjeżdżanie samochodem z pasa, nietrzymanie równowagi itd.).

Chorobowe z niemieckiej kasy wypadkowej (Verletztengeld)

Chorobowe płacone jest do 1,5 roku. Zazwyczaj pracodawca pokrywa pierwsze sześć tygodni zwolnienia lekarskiego (L4), ale jeśli nie, to pieniądze wypłaci kasa wypadkowa. Chorobowe z niemieckiej kasy wypadkowej (Verletztengeld) wyliczane jest z ostatniego rozliczonego miesiąca kalendarzowego przed tym miesiącem, w którym zdarzył się wypadek. Nadgodziny z ostatniego rozliczonego miesiąca kalendarzowego będą uwzględnione, jeśli zdarzały się regularnie. Jeżeli zarobki miesięczne ulegały dużym wahaniom, to będzie wzięta pod uwagę średnia z roku.

Chorobowe z niemieckiej kasy wypadkowej wynosi 80% regularnej pensji brutto, chorobowe z niemieckiej kasy chorych (Krankengeld) wynosi 70% regularnej pensji brutto.

Chorobowe na żywo (przykład z 2021 roku)

Pensja 2000,00 € brutto, 1. klasa podatkowa, bez dzieci, wyznanie rzymsko-katolickie, zatrudnienie w Berlinie. Netto 1418,74 €. 

Chorobowe z niemieckiej kasy wypadkowej (Verletztengeld): 1269,60 € netto.

Chorobowe z niemieckiej kasy chorych (Krankengeld): 1119,30 € netto.

Jako że nierzadko chorobowe z niemieckiej kasy wypadkowej jest wypłacane krócej niż do końca L4, na wszelki wypadek lepiej trzymać się zasad wystawiania zwolnienia lekarskiego i przekazywania go niemieckiej kasie chorych (Krankenasse) w ramach chorobowego z tej kasy (Krankengeld).

Renta z niemieckiej kasy wypadkowej (Verletztenrente)

Renta z niemieckiej kasy wypadkowej należy się pracownikowi, jeśli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu po wypadku w pracy. Ten uszczerbek jak i wynikająca z niego ograniczona zdolność do pracy muszą być efektem wypadku w pracy. O razu dodam, że urazy na tle ortopedycznym bywają trudne do udowodnienia i kasa wypadkowa zazwyczaj nie chce ich przyjąć za wypadek w pracy. Argumentowane jest to tym, że wypadek w pracy może tylko pogorszyć stan zdrowia, który był już nadwątlony, np. przez wiek, uprawianie sportu itd., ale nie wywołać stały uszczerbek na zdrowiu. 

Świadczenie oblicza się na podstawie dochodu z ostatnich 12 kalendarzowych miesięcy sprzed miesiąca, w którym zdarzył się wypadek. 

Czyli jeśli wypadek w pracy zdarzył się w połowie lutego, renta będzie obliczana na podstawie dochodu za okres luty poprzedniego roku do stycznia roku, w którym miał miejsce wypadek.

Wysokość renty zależy również od stopnia niezdolności do pracy po wypadku. Może on wynosić od 20 do 100 procent. Przy 20 procentach najniższa renta będzie wynosiła około 254,00 € miesięcznie, a około 1274,00 € miesięcznie przy 100-procentowej niezdolności do pracy w wyniku wypadku. 

Wysokość renty w zależności od urazu

 • utrata wzroku w jednym oku – 25%
 • utrata nosa – 40%
 • utrata słuchu – 70%
 • całkowity paraliż z problemami z inkontynecją – 100%
 • utrata całego ramienia, dolnego i górnego – 70%
 • utrata nogi do kolana – 60%

Renta wdowia i sieroca

Wdowy i wdowcy osób zmarłych w wypadkach w pracy w Niemczech mają prawo do renty dopóty, dopóki nie zawrą nowego związku małżeńskiego.

Przez pierwsze 3 miesiące od śmiertelnego wypadku renta wynosi 2/3 (dwie trzecie) średniego zarobku ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wydarzył się wypadek w pracy w Niemczech. Przez kolejne 24 miesiące jest to 30 procent średniego zarobku z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wydarzył się wypadek.

Wypłacana bywa też renta w wysokości 40 procent średniego zarobku z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wydarzył się wypadek, jeśli i tak długo, jak:

 • wdowa/wdowiec opiekuje się wspólnym dzieckiem (do ukończenia 18. roku życia), które ma prawo do renty sierocej,
 • wdowa/wdowiec opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym,
 • wdowa/wdowiec ukończył/a 47. rok życia (po 47. roku życia bez ograniczeń poza uwzględnieniem zarobku*),
 • wdowa/wdowiec jest niezdolny do pracy zarobkowej (również bez ograniczeń w czasie poza naliczeniem zarobku*).

*Naliczany jest dochód wykraczający poza sumę 937,73 € brutto miesięcznie (w okresie 01.07 – 31.12.2022).

Renta dla sierot jest wypłacana w wysokości 20 procent średniego zarobku z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wydarzył się wypadek w pracy w Niemczech w przypadku półsierot (czyli jeden rodzic jeszcze żyje) i 30 procent średniego zarobku z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym wydarzył się wypadek w pracy w Niemczech w przypadku pełnych sierot (czyli obydwoje rodzice nie żyją).

Podsumowując, ważne jest, aby pracownik mógł udowodnić wypadek w pracy. 

Należy naciskać na pracodawcę, żeby sporządził protokół z wypadku i przesłał go do ubezpieczalni. Osoby, które widziały wypadek, warto poprosić o udostępnienie danych typu: imię, nazwisko i adres zamieszkania, aby mogli być ewentualnie poproszeni o opis wypadku itd. Ważne są dane dotyczące miejsca, czasu i dokładnych okoliczności wypadku. Istotne jest również, żeby lekarze lub ratownicy otrzymali opis wypadku, tak by znalazł się on w wypisie ze szpitala/od lekarza. Wszystko to może wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia lub odszkodowania.