Arbeitslosengeld-II czyli świadczenia z Jobcenter​

Arbeitslosengeld-II czyli świadczenia z Jobcenter

Świadczenia z Jobcenter opiewają aktualnie (stan 1.01.2021) 446,00 € dla domostw jednoosobowych i 401,00 € dla par mieszkających razem. Na dzieci są to 283,00 € na dzieci do 5. roku życia, 309,00 € na dzieci do 13. roku życia i 373,00 ma dzieci do 17. roku życia włącznie.

Dochodzą do tego uzasadnione koszta mieszkania, jak i zapotrzebowanie szczególne (Mehrbedarf — n.p. u kobiet w ciąży, osób samotnie wychowujących) i dodatkowe świadczenia związane m.in. z edukacją, składkami na ubezpieczenie w kasach chorych lub niepełnosprawnościami.

Powyższe świadczenia są uznawane za minimum egzystencjalno-socjalne, tak że uzyskiwanie dochodu netto poniżej wychodzących z tych świadczeń sum skutkuje prawem do domagania się dopłat.

Osoby uprawnione – osoby tylko z polskim obywatelstwem.

Aby osoba z obywatelstwem polskim mogła domagać się świadczeń tego typu, musi mieć wypracowany odpowiedni status pobytowy. Otrzymuje się go przez przepracowanie odpowiedniego czasu w Niemczech i utratę miejsca pracy bez własnej winy.

Prawo do pobierania świadczeń na pokrycie minimum egzystencjalno-socjalnego bez ograniczyć w czasie mają osoby, które przepracują przynajmniej rok w Niemczech. Nie musi to być przepracowany przynajmniej rok jednym ciągiem, tak że dochodzi do kumulacji okresów krótszych, aż do jednego roku, o ile przerwy między pojedynczymi zatrudnieniami nie są za długie i zatrudnienia nie zostały zakończone z winy petenta.

Od decyzji Federalnego Sadu Socjalnego z 13.07.2017 otwarte jest, czy przepracowanie roku w Niemczech i utrata pracy bez własnej winy wystarcza do pobierania świadczeń na stałe, czy tylko do 2 lat.

Utrata pracy z własnej winy ma miejsce, kiedy pracownik składa wypowiedzenia bez odpowiednich powodów lub podpisuje wypowiedzenia za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag) albo dostaje wypowiedzenie dyscyplinarne (takie może być również wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia).

Te same uprawnienia daje praca na własnej działalności, jeśli nie zamknie się jej bez powodów.

Jeśli ktoś przepracował mniej, niż rok, wtedy może domagać się świadczeń przez 6 miesięcy.

Prawo do stałego pobierania świadczeń mają m.in. osoby z polskim obywatelstwem, które przebywały legalnie na terenie Niemiec przez 5 lat. Pobyt taki trzeba udowodnić, co wcale nie jest takie łatwe.

Uwzględnienie innych osób z domostwa (Bedarfsgemeinschaft).

Uwzględniane są inne osoby z domostwa, o ile chodzi o małżonków/małżonki, partnerów/partnerki jednopłciowych oficjalnych lub nieoficjalnych związków, lub niezamężne/nieżonate dzieci poniżej 25. roku życia. To znaczy, że zapotrzebowanie wszystkich członków domostwa jest sumowane tak samo jak ich dochód i majątki, po, czym środki brakujące na pokrycie minimum egzystencjalno-socjalnego są wypłacane w ramach Arbeitslosengeld-II.

Dzieci są uwzględniane jako członkowie domostwa tylko wtedy, jeśli ich dochód i majątek nie starcza na pokrycie minimum egzystencjalno-socjalnego. Jeśli przekracza, te granice nie są wliczane do domostwa, tak żeby nie musiały z własnego dochodu i majątku pokrywać kosztów utrzymania innych członków domostwa.

Osoby pobierające renty (Erwerbsunfähigkeitsrente) albo emerytury (Altersrente) nie są uwzględniane w ramach Bedarfsgemeinschaft.

Do domostwa zaliczają się nie tylko członkowie bezpośredniej rodziny, ale też i partnerzy/partnerki w ramach nieoficjalnych związków.

Obowiązek przebywania pod swoim adresem.

Obowiązują tutaj te same zasady jak w przypadku pobierania świadczeń z Bundesagentur für Arbeit. Oddalanie się od miejsca zamieszkania jest możliwe tylko na odległość, która umożliwia codziennie między poniedziałkiem a piątkiem sprawdzanie poczty, tak żeby można wstawić się na ewentualne wezwanie z Job center następnego dnia po otrzymaniu takiego wezwania.

Można starać się o urlop do 3 tygodni podobnie jak w przypadku świadczeń z Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosengeld-I) — podczas takiego urlopu wolno opuszczać miejsce zamieszkania dowolnie. Po złamaniu takiej zasady trzeba ponownie zgłosić się do urzędu jako bezrobotny i szukający pracy.

Wiek emerytalny

Zdolność do pracy.

Dochody

Dochód jest zaliczany na poczet świadczeń w tym miesiącu, w którym trafia do dyspozycji petenta. Tzn. że pieniądze z dochodu są uwzględniane w tym miesiącu, w którym są wypłacane lub trafiają na konto uprawnionej osoby.

Od dochodu odejmuje się płacone podatki i składki na ubezpieczenie socjalne. Dalej odejmuje się ryczałt 100,00 € na koszta uzyskiwania dochodu (można wykazywać więcej i dodatkowo od dochodu między 100,00 do 1000,00 € dwadzieścia procent, a od dochodu między 1.000,00 € a 1.200,00 € (lub jeśli petent/-ka my niepełnoletnie dziecko lub w domostwie mieszka niepełnoletnie dziecko to od dochodu między 1.000,00 € a 1.500,00 €) – dziesięć procent. Odejmuje się też alimenty płacone na podstawie pełnomocnego wyroku.

Pozostały dochód jest zaliczany na poczet świadczeń.

Majątek

Majątkiem jest każdy przedmiot i pozycja prawna którą można zbyć lub wykorzystać do uzyskania środków do życia. Należą do tego nie tylko środki pieniężne na koncie lub w gotowce ale tez n. p. nieruchomości poza granicami Niemiec, n. p. w Polsce. Szczególnie ten ostatni przypadek odgrywa spora role, jako ze wiele osób z Polski posiada na własność mieszkania w Polsce.

Czy dany przedmiot o wartości rynkowej lub środki pieniężne będą kwalifikowane jako majątek, lub dochód zależy od tego, czy były w „posiadaniu“ petenta przed złożeniem wniosku czy po. Środki, które wpłynęły przed złożeniem wniosku, będą traktowane jako majątek, środki uzyskane po złożeniu wniosku będą traktowane jako dochód. Ma to wpływ na wysokość świadczeń z Jobcenter o tyle o ile w zależności od faktu czy chodzi o majątek, czy o dochód ma miejsce różne naliczanie na poczet świadczeń.

Majątek jest istotny tylko jeśli może być spożytkowany. Może to być n.p. w przypadku nieruchomości sprzedaż, wynajęcie lub obciążeniem na poczet kredytu, z którego można żyć. Liczy się ta forma, poprzez którą będzie można w jak największym stopniu pozbyć się zapotrzebowania na świadczenia z Jobcenter. Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że świadczenia z Jobcenter są pokrywane z podatków, a nie ze składek tak jak w ramach ubezpieczenia od bezrobocia i świadczeń Arbeitslosengeld-I z Bundesagentur für Arbeit. Dlatego dochodzi tutaj do naliczania nie tylko dochodu, ale też i majątku.

O ile istnieje majątek, trzeba o tym powiadomić urząd, gdyż nieujawnienie takiego przy składaniu wniosku może być zakwalifikowane jako przestępstwo.

Wykorzystaniem majątku do utrzymania może być jego sprzedaż, lub – w przypadku nieruchomości – wynajem albo zabezpieczenie na kredyt.

Chroniony jest majątek w granicach 150,00 € za każdy rok życia, plus 750,00 € dodatku i po 3.100,00 € na każde dziecko, o ile dziecko posiada takowy majątek. O ile wartość majątku posiadanego przekracza te granice, to trzeba go wykorzystać na utrzymanie. Wolne od uwzględnienia są przedmioty użytku codziennego i meble o uzasadnionej wartości (czyli nie za drogie), pojazdy do własnego użytku o wartości do 7.500,00 €.

Od wartości majątku trzeba odjąć spoczywające na nim bezpośrednio kredyty, n.p. kredyt hipoteczny obciążający nieruchomość.

Wysokość świadczeń na mieszkanie

Wysokość świadczeń dodatkowych

Sankcje